Liu Zhijian

Data:29-11-2019  |  【 A  A  A 】  |  【Print】 【Close

Senior engineer
Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics (XIOPM) of Chinese Academy of Sciences (CAS)
NO.17 Xinxi Road, Xi'an,Shaanxi, China, 710119
Mobile Phone: +086 18629507886
Email: liuzhijian@opt.ac.cn
Research Field:
New energy storage battery technology
Biography:
2011.01- presentsenior engineer, Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics of Chinese Academy of Sciences
2010.09-2011.01 engineer, Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics of Chinese Academy of Sciences
2005.10-2010.09engineer, The 18th Research Institute of China Electronic Technology Corporation
2001.08-2005.10 assistant engineer, The 18th Research Institute of China Electronic Technology Corporation
2000.08-2001.08intern, The 18th Research Institute of China Electronic Technology Corporation

Representative Publications:
Liu Zhi-jian, Wang Yan, Jiang Ning-yi. Study on designs of high power lithium ion battery[J]. Power Technology Research and Design, 2008, 512-515.